S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Procedura funkcjonowania  biblioteki 
w Szkole Podstawowej  w Czaplinku
 
W YTYCZNE W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
1. Bibliotekarz  przebywa w bibliotece w maseczce/przyłbicy i rękawiczkach. Nosi osłonę nosa i ust,  oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. 
2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy  (rekomendowane są 
2 metry, minimum 1,5 m). 
3. Regularnie po  każdym przyjęciu książek i podręczników zdezynfekowany jest blat 
i rękawice bibliotekarza.
4. W bibliotece (lub przy wyznaczonym do zwrotu stanowisku) może przebywać jeden czytelnik w masce lub innym zabezpieczeniu. Pozostali stoją na zewnątrz  przynajmniej 2 m od siebie.
5. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek. Zbiory biblioteczne, które uczeń chce wypożyczyć podaje wyłącznie bibliotekarz.
6. Czytelnia i stanowiska komputerowe nie będą udostępniane.
7. Uczniowie mają możliwość zamówienia wybranej książki z biblioteki za pośrednictwem aplikacji Teams i umówienia jej odbioru w szkole.  
8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, 
z którymi pracownik miał kontakt. 
            REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW   
           BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA 
1. Okres kwarantanny  przyniesionej książki wynosi 3 dni. 
2. Kwarantannie podlegają wszystkie książki, podręczniki i inne materiały biblioteczne. 
3. Zwrócone książki i podręczniki  są złożone w wyznaczonym w szkole miejscu.
• SP ul. Słoneczna 27: świetlica szkolna oraz klasa nr 15,
• SP ul. Wałecka 49: biblioteka, świetlica szkolna (oraz klasa 116 po godzinach pracy nauczycieli bibliotekarzy, odbierają nauczyciele dyżurujący lub pracownik obsługi portierni)
4. Odizolowane egzemplarze  oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są  do użytkowania.
 W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami stosuje się  rękawiczki. 
5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się  preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV. 
6. Obsługa czytelnika jest  ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych (np.online/tel.) książek w wyznaczonym w szkole miejscu (oprócz biblioteki np. portiernia). Podpisane imieniem i nazwiskiem książki, czekają na odbiór czytelnika.
 ROZWIĄZANIA  PRAKTYCZNE
1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły  zasady zwrotu książek 
i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej (Zał. nr 1 Harmonogram). W miarę możliwości prosi się o zachowanie wyznaczonych uczniom terminów do dokonywania zwrotów podręczników
2. i książek (w celu uniknięcia grupowania się osób). 
3. W sytuacji problemów ze zwrotem podręczników i książek w wyznaczonym Harmonogramem terminie, będzie możliwość przekazania ich innego dnia (niż wyznaczony dla klasy) bibliotekarzowi, a w przypadku jego nieobecności innemu pracownikowi szkoły pełniącemu dyżur przy portierni (ul. Wałecka 49) lub 
w holu szkoły (ul. Słoneczna 27).
4. Nauczyciel bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy  powiadamia uczniów lub rodziców przez wybrane kanały kontaktu o terminach zwrotów książek 
i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki. 
5. Przypomina się uczniom/rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników
 i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia). 
6. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonania  wpłaty na podane konto w ustalonym przez  nauczyciela bibliotekarza  terminie. Nr konta i kwota do zapłaty zostanie przekazana rodzicowi przez wychowawcę  (sms, email lub w  innej dogodnej  formie). 
7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników/książek powinien być w maseczce
 i rękawiczkach. 
8. Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania zbiorów (Zał. nr 2):
• podręczniki zapakowane w reklamówkach/folii należy opisać na kartce 
i przykleić (taśmą klejącą lub przytwierdzona w inny bezpieczny przed zgubieniem sposób) na zewnątrz:. Należy wpisać niezbędne dane:
imię, nazwisko ucznia, klasa, tytuł zwracanej książki wraz z jej numerem inwentarzowym (to numer na stronie tytułowej książki
obok pieczątki Biblioteki Szkolnej w Czaplinku np. j. polski nr 1789/B4, matematyka 1893/B1, historia ....). 
• na kartce wpisujemy też  liczbę oddawanych podręczników i innych książek. 
Celem wypełnienia powyższych danych udostępnia się uczniom (online przez wychowawców) Załącznik Nr 2,
który można wydrukować bądź samodzielnie/ręcznie sporządzić taką etykietę wg podanego wzoru.
Tak opisane zwroty podręczników i innych książek są odkładane przez nauczyciela bibliotekarza ( lub innego pracownia szkoły) na czas kwarantanny (3 dni). 
9. Osoba zwracająca podręczniki przychodzi z własnym długopisem i własnoręcznym  podpisem na sporządzonej przez bibliotekarza liście (danej klasy) potwierdza ich zwrot.
10. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz we współpracy z wychowawcą dokonuje oceny stanu technicznego i ilościowego zwróconych podręczników. 
W sytuacji stwierdzenia braków lub zniszczenia rodzic zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez wychowawcę telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji (o czym mówi pkt 6).
 

HARMONOGRAM ODDAWANIA PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK

Data:

ul. Słoneczna 27

ul. Wałecka 49

9 czerwca (wtorek)

klasy VII i VIII od godz. 11:00 do 15:00

klasa IV od godz. 11:00 do 15:00

10 czerwca (środa)

klasy VII i VIII od godz. 13:00 do 15:00

klasa VI od godz. 11:00 do15:00

 

15 czerwca (poniedziałek)

od 11:00 do 15:00

- podpisywanie obiegówek uczniom klasy VIII

-uczniowie, którzy nie oddali podręczników i książek

 

 

klasa III, V i VI od 11:00 do 15:00

16 czerwca (wtorek)

----------

EGZAMINY

nie oddajemy książek

17 czerwca (środa)

----------

EGZAMINY

nie oddajemy książek

18 czerwca (czwartek)

----------

EGZAMINY

nie oddajemy książek

19 czerwca (piątek)

----------

klasa I, II i V od godz. 9:00 do 14:00

22 czerwca (poniedziałek)

----------

uczniowie, którzy nie oddali książek od godz. 9:00 do 15:00

 

 

 

Zał. 2. Wzór  - Karta zwrotu podręczników

 

.......................................................         

Nazwisko i imię ucznia     

Klasa:   ………………..

Wychowawca……………………………............                             

Nr telefonu do rodzica/opiekuna ucznia....................................

Liczba  podręczników ........... i innych książek .........

Przedmiot i nr inwentarzowy :

(tj. numer na stronie tytułowej książki obok pieczątki Biblioteki Szkolnej w Czaplinku  np. j. polski  -  nr 1789/P4)

J. polski -  ............ ................................

Matematyka........... .............................

Historia........... .....................................

Przyroda/Biologia..................................

Geografia ..............................................

Fizyka....................................................

Chemia .................................................

Muzyka..................................................

Technika................................................

Plastyka  ……………………………………………..

Informatyka...........................................

WOS.......................................................

J. angielski ..............................................

j. niemiecki..............................................................................................................

inne książki z biblioteki:  .....................................................  …………………………………………………..

 

 

Data i  podpis osoby zwracającej ........... .........................................

 

 
Karta zwrotu podręczników do pobrania:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał. 2. Wzór  - Karta zwrotu podręczników
 
.......................................................
         Nazwisko i imię ucznia     
Klasa:   ………………..
Wychowawca……………………………............                             
Nr telefonu do rodzica/opiekuna ucznia
....................................
Liczba  podręczników ........... i innych książek .........
Przedmiot i nr inwentarzowy :tj. numer na stronie tytułowej książki obok pieczątki 
Biblioteki Szkolnej w Czaplinku  np.: j. polski  -  nr 1789/P4
J. polski -  ............ ................................
Matematyka........... .............................
Historia........... .....................................
Przyroda/Biologia..................................
Geografia ..............................................
Fizyka....................................................
Chemia .................................................
Muzyka..................................................
Technika................................................
Plastyka  ……………………………………………..
Informatyka...........................................
WOS.......................................................
J. angielski ..............................................
j. niemiecki..............................................
................................................................
inne książki z biblioteki:
  .....................................................
  …………………………………………………..
 
Data i  podpis osoby zwracającej 
........... .........................................

 

Zwrot podręczników i książek do biblioteki

23 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje