S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Procedura 28

 

 

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU

 

 

I. Cel procedury:

 

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania uczniów klas 1 - 8 podczas konsultacji.

 

II. Zakres procedury:

Określenie zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w szkole i sposobów monitorowania oraz zakres zadań w sytuacji wystąpienia wirusa COVID-19 na terenie szkoły.

 

Do przestrzegania procedury zobowiązane są wszystkie osoby wymienione w procedurze:

 

1. Dyrekcja.

2. Nauczyciele.

3. Pracownicy obsługi.

4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

 

III. Informacje wstępne

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej w Czaplinku prowadzone będą konsultacje dla uczniów klas ósmych w oparciu o wytyczne MEN z dnia 15 maja 2020r. w związku z pandemią koronawirusa.
 2. Od dnia 1 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Czaplinku prowadzone będą konsultacje dla uczniów klas 1 – 8 w oparciu o wytyczne MEN z dnia 15 maja 2020r. w związku z pandemią koronawirusa.
 3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 4. Nauczyciele uczący w klasach 7 – 8 dostępni będą w budynku przy ulicy Słonecznej 27, nauczyciele uczący w oddziałach 1 – 6 w szkole przy ulicy Wałeckiej 49.
 5. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na wysłanie dziecka do szkoły jest świadomy ryzyka.
 6. Organ prowadzący ma prawo zawiesić działalność placówki w przypadku:
  1. podejrzenia lub stwierdzenia zachorowań na COVID-19 dziecka, rodzica, pracownika ( w porozumieniu z Powiatowa Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną),
  2. w przypadku znaczących braków kadrowych.

 

 

IV. Zasady organizacji pracy

 

 1. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia potrzebnych środków higienicznych.
 2. W razie potrzeby szkoła zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej, m.in.: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.
 3. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wszystkich osób wchodzących.
 4. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele oraz uczniowie, którzy są chorzy.
 5. Uczniowie korzystają z głównego wejścia na teren szkoły i poruszają się po niej jedynie w obecności pracowników/nauczycieli.
 6. Dyrektor i kierownik gospodarczy monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 7. Na terenie szkoły wyznaczono pomieszczenie (wyposażono je m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (gabinet pielęgniarki szkolnej).
 8. W pomieszczeniach higieniczno--sanitarnych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 9. Uczniowie mogą skorzystać z konsultacji indywidualnie lub grupowo. Do wyznaczonych sal udają się pod nadzorem nauczyciela dyżurującego lub pracownika obsługi.
 10. Konsultacje grupowe odbywają się po uprzednim umówieniu uczniów z nauczycielem przedmiotu o wyznaczonej przez niego godzinie.
 11. W przypadku konsultacji grupowych w jednym pomieszczeniu może przebywać 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o dwoje. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i opiekuna.
 12. Uczniowie oczekujący na konsultacje zobowiązani są do przestrzegania zaleceń sanitarnych w tym zachowania odległości min. 2 metry.

 

V. Zasady organizacji pracy nauczyciela

 1. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu konsultacji (załączniki do procedury).
 2. Nauczyciele do których wyznaczonym czasie konsultacji nie zgłosili się uczniowie, opuszczają salę i pełnią dyżury na korytarzach.
 3. Nauczyciel przed rozpoczęciem konsultacji zobowiązany jest do ustawienia ławek zgodnie z zaleceniami tj. odległości pomiędzy stanowiskami (ławkami) powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka).
 4. Każdorazowo po opuszczeni sali przez ucznia/uczniów nauczyciel dopilnowuje przeprowadzenia dezynfekcji przez pracowników obsługi.
 5. Nauczyciel zobligowany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest do usunięcia z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie zdezynfekować np. pluszowych zabawek, dywanów.
 7. Jeżeli podczas konsultacji wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinno się je systematycznie dezynfekować (środki dezynfekujące znajdują się w salach).
 8. Salę, w której organizowane są zajęcia należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę.
 9. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni wynoszący 1,5 – 2 metry.
 10. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym wyznaczonym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki oraz w razie konieczności powiadomić najbliższą stację Sanepid.
 11. Nauczyciel mający zaplanowaną konsultację grupową powinien powiadomić o tym nauczyciela dyżurującego i pracownika obsługi przy wejściu do szkoły.

 

VI. Zasady przychodzenia i wychodzenia uczniów/rodziców

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz przychodzenia ucznia do szkoły jeśli, któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej oraz gdy miało kontakt z osobą chorą.
 2. Uczniowie do szkoły powinni być przywożone tylko przez osoby zdrowe oraz nie będące na kwarantannie.
 3. Przy wejściu wszyscy wchodzący do budynku obligatoryjnie dezynfekują ręce, a także mają zasłonięte nos i usta odpowiednią maseczką lub materiałem.
 4. Uczeń może zdjąć maskę w sali, po zajęciu miejsca wyznaczonego przez nauczyciela.
 5. Rodzic towarzyszący uczniowi ogranicza czas przebywania do minimum, tak aby umożliwić sprawną dezynfekcję pomieszczeń i korytarz.
 6. Przed szkołą i w budynku rodzice/uczniowie czekają w odpowiedniej odległości, min. 2 metry od siebie.
 7. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz jedzenia.
 8. Uczeń korzysta jedynie ze swoich przyborów szkolnych/ćwiczeń podczas konsultacji.
 9. Po konsultacji uczniowie niezwłocznie opuszczają teren szkoły. Nie ma powrotu do sali.
 10. W przypadku wystąpienia temperatury lub niepokojących objawów chorobowych, dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu.
 11. Rodzic bezwzględnie w przeciągu 1 godziny od uzyskania informacji o symptomach choroby musi odebrać dziecko ze szkoły i udać się do lekarza.
 12. Rodzic zaopatruje swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do szkoły i w drodze powrotnej.
 13. W przypadku umówionej konsultacji grupowej uczniowie zbierają się zachowując dystans społeczny na boisku szkolny. Do budynku wchodzą w wyznaczonym czasie pod nadzorem nauczyciela dyżurującego/pracownika szkoły.
 14. W razie zaobserwowania u ucznia niepokojących objawów zdrowotnych zostanie dokonany pomiar temperatury.

 

VII. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Dyrektor placówki wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba ubrana w środki ochrony osobistej niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej sali izolacji. Pozostaje w bezpiecznej odległości i oczekuje z nim do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
 3. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora o sytuacji.
 4. Nauczyciel przeprowadza pozostałe dzieci do innego, wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.
 5. Dyrektor zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia zachorowania na COVID-19.
 6. O zaistniałej sytuacji informuje również pozostałych rodziców dzieci.
 7. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są jak najszybciej dezynfekowane.

 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia personelu

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik/obsługa nie powinien przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno--Epidemiologiczną w Drawsku Pomorski (Tel: 694 493 760), a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz organ prowadzący. Pracownik zostaje natychmiast odsunięty od pracy w celu odizolowania go od innych osób i oczekuje na transport w wyznaczonym miejscu. Pracownikowi oczekującemu na transport wydaje się jednorazową maseczkę oraz rękawiczki. Ustala się listę osób z którymi przebywała osoba z objawami zakażenia.
 4. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci.
 5. Dyrektor powiadamia Powiatową Stacją Sanitarno--Epidemiologiczną organ prowadzący i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik musi być poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze uchwyty, itp.), przez osobę do tego wyznaczoną, a jeśli zajdzie taka konieczność należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora stacji sanitarnego, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniałe procedury.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 25.05.2020 roku .
 2. Procedury obowiązują do odwołania.

 

Załącznik nr 1. Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 8

Załącznik nr 2. Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 1 – 3

Załącznik nr 3. Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 4 – 6

Załącznik nr 4. Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 7 – 8

 

 

Procedury bezpieczeństwa

20 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje