S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

TERMIN ZADANIA

do 21 maja 2020r. /czwartek/

 

 

 

Wystawienie ołówkiem, w dziennikach tradycyjnych, przewidywanych ocen niedostatecznych przez nauczycieli

przedmiotów oraz przewidywanych ocen nagannych zachowania przez wychowawców (w porozumieniu z zespołem

uczącym) .Poinformowania uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną dokonuje nauczyciel przedmiotu,

a wychowawca informuje o zagrożeniu oceną naganną zachowania - przy użyciu zaufanych kanałów komunikacji.

 

 

25 maja 2020r. /poniedziałek/

 

 

 

zebrania on-line rodziców z wychowawcami klas 1-8 w godz. 16.00 - 17.00: Przekazanie informacji rodzicom

o wystawionych, przewidywanych ocenach ndst/nagannej zachowania przez wychowawców klas,

przy wykorzystaniu jednolitego druku powiadomienia, za pośrednictwem aplikacji TEAMS/czat, rozmowa,

wideorozmowa lub aplikacji Outlook /mail do rodzica z potwierdzeniem odbioru informacji przez rodzica

(nie ucznia) lub pocztą tradycyjną - ze szkoły. Przekazanie, przez wychowawców klas, informacji dotyczących

osiągnięć i zachowania uczniów. Wychowawca jest zobowiązany do zabezpieczenia dokumentacji zdalnego

przesłania informacji do rodzica oraz powiadomienia o spotkaniach indywidualnych z nauczycielami przedmiotów

w dniu 26.05.20 i sposobie komunikacji.

 

 

26 maja 2020r.

 

 

 

DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY - spotkania on-line nauczycieli z rodzicami w godz. 16.00 - 18.00 /poprzez wypracowane

kanały komunikacji/ Przekazanie rodzicom, przez nauczycieli przedmiotów, informacji na temat możliwości

poprawy ocen, obowiązkowo niedostatecznych, z poszczególnych przedmiotów przez ich dzieci. 26.05.20.

JEST TO OSTATECZNY TERMIN POWIADOMIENIA RODZICÓW UCZNIÓW O OCENACH NDST./NAGANNEJ

ORAZ PODANIA MOŻLIWOŚCI POPRAWY OCENY.

 

 

do 10 czerwca 2020r. /środa/

 

 

Wystawienie rocznych ocen opisowych, rocznych ocen z przedmiotów oraz zachowania; sporządzenie

rocznych ocen poziomu funkcjonowania uczniów, którzy realizują IPET-y

 

 

do 10 czerwca 2020r.

 

 

Złożenie w sekretariacie szkoły zaświadczeń lekarskich zwalniających uczniów z WF;

 

 

15 czerwca 2020r. /poniedziałek/

 

 

 

WYWIADÓWKA SZKOLNA - Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych

przedmiotów /edukacji oraz zachowania za rok szkolny 2019/20; W przypadku kontynuowania

nauczania zdalnego - zasady komunikacji z uczniami i rodzicami - patrz wyżej.

 

 

16-18.06.2020.

 

 

Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

 

22 czerwca 2020r. /poniedziałek/

 

 

 

KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ; Klasyfikacja roczna uczniów klas 1-8 SP Czaplinek.

Zatwierdzenie zestawu podręczników oraz programów nauczania na rok szkolny 2020/21;

 

 

22- 30 czerwca 2020

 

 

Termin ewentualnych odwołań uczniów lub ich rodziców od wystawionych ocen;

 

 

26 czerwca 2020r. /środa

Zakończenie roku szkolnego 2019/20 dla klas I - VIII, 11.30 -

Rada Pedagogiczna - podsumowanie roku szkolnego 2019/20;

 

 

 

do 30 czerwca 2020r.

 

 

 

Złożenie w sekretariacie szkoły dokumentacji na egzaminy poprawkowe /dot. sytuacji, gdy uczeń z danego przedmiotu będzie miał wyznaczony egzamin poprawkowy/

 

Klasyfikacja - HARMONOGRAM

07 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje