S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Historia. Lekcja nr 6.

Klasy:

8a – 06.05

8b – 11.05

8c – 07.05

Zalecenia:

Waszym obowiązkiem jest przeczytanie całego tekstu danego tematu z podręcznika (s.187-192) i realizacja poleceń.

Przedstawione treści związane z poniższym tematem, przepisujecie do zeszytu przedmiotowego.

Jeśli macie możliwość wydrukowania, dołączacie kartkę do zeszytu.

Obejrzyjcie film związany z tematem – link poniżej

https://gwo.pl/historia-na-ekranie-filmy-edukacyjne-od-gomulki-do-gierka-p4630

Następnie wypełniacie kartę pracy, której zadania powiązane są z punktami zapisanymi w konspekcie lekcji.

Uzupełnione kartę proszę przysłać w postaci pliku tekstowego, bądź zdjęcia na mój adres mailowy a.pekalski5@wp.pl - najlepiej jeszcze w dniu w którym odbyły się zajęcia. Można też przesłać same rozwiązania oznaczone cyfrą, literą, wpisaną krótką odpowiedzią

Otrzymujecie oceny za realizację zadań. Przypominam o nadsyłaniu pracy z zajęć poprzednich – tym, którzy tego nie zrobili.

Temat: PRL w latach 1956-70

Cel. Dowiem się, jaka była sytuacja w Polsce w czasach sprawowania władzy przez Władysława Gomułkę oraz jakie były przyczyny i następstwa buntów społecznych w 1968 i 1970 r.

 1. Rządy Gomułki - mała stabilizacja
 2. Podpisanie układu z kanclerzem RFN Willy Brandtem o nienaruszalności granicy zachodniej Polski – 7.11970 r.
 3. Kościół polski w latach 60 -tych
 1. Prymas Stefan Wyszyński – list do biskupów niemieckich – „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”.
 2. Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski
 1. Początek opozycji – Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Adam Michnik
 2. Wystąpienia studenckie w 1968 r.
 3. Wydarzenia grudnia 1970 r. (patrz schemat s.192). Przyczyny, przebieg, skutki.
 4. Powołanie na I sekretarza PZPR Edwarda Gierka.

 

 

Karta pracy:

1. Czasy Gomułki określano mianem małej stabilizacji , ponieważ nastąpiło: (3 pkt.)

 1. Osłabienie represji pomimo ciągłego uzależnienia od ZSRS
 2. Zastój w rozwoju gospodarczym.
 3. Rozwój kultury spowodowany osłabieniem cenzury: polska szkoła filmowa (Wajda, Munk, Has), muzyka bit-bitowa (Czerwone Gitary, Niebiesko-Czarni itd.)
 4. Poprawa zaopatrzenia w artykuły konsumpcyjne
 5. Władza przejęła całkowitą kontrolę nad Kościołem

2. Sukcesem Władysława Gomułki na arenie międzynarodowej było uzyskanie ( 2 pkt)

 1. zgody ZSRS na udział wojsk PRL w tłumieniu praskiej wiosny.
 2. szacunku na Zachodzie za wsparcie listu biskupow polskich do niemieckich.
 3. poparcia na forum ONZ dla wprowadzenia strefy bezatomowej w Europie.
 4. uznania zachodniej granicy Polski przez władze Republiki Federalnej Niemiec.

3. Podaj, co najmniej dwa przykłady przejawów konfliktu pomiędzy władzami komunistycznymi i Kościołem katolickim (2 pkt.)

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Dokończ zdanie (2 pkt)

 1. Zwolenników Kuronia, którzy pojawiali się nieoczekiwanie na zebraniach partyjnych z niewygodnymi pytaniami nazywano ………………………………………………..
 2. Po odwołaniu Gomułki I sekretarzem PZPR został ………………………………………………………………

5. Ułóż podane wydarzenia w ciągi przyczynowo-skutkowe i przypisz je do wskazanych lat. Wstaw właściwe litery w odpowiednich miejscach.. (6 pkt.)

 

1968r. : ……………..→…………….. →………………………

1970r. : ……………→ …………….→……………………….

A. „czarny czwartek”

B. podwyżki cen żywności i towarów

C. protesty na Uniwersytecie Warszawskim

D. odwołanie Władysława Gomułki z funkcji I sekretarza PZPR

E. zakaz wystawiania Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka

F. wymuszona emigracja kilkunastu tysięcy osób żydowskiego pochodzenia

 

Historia 8a 8b 8c L6

05 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje