S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

 

 

Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Informacje dla rodziców:

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający w dniu przeprowadzania egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

Środki bezpieczeństwa:

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby wyjaśnić zasady kodowania arkuszy,
  2. wychodzi do toalety,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

5. Przy wejściu do szkoły będzie wystawiony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczona zostanie informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

6. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu będzie zamieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

7. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku mogą być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi:

  1. egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.

8. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających oraz mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas).

9. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon – włożone w przezroczysty worek foliowy/reklamówkę. Zaleca się jednak aby uczniowie nie przynosili zbędnych rzeczy. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy uczniowie nadal zachowują odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

10. Na terenie szkoły będzie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:

1. Arkusze będą rozdawane zdającym przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

2. W trakcie egzaminu zdających obowiązują zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

  1. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
  2. obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  3. niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania; podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  4. konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

3. Zakazuje się tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
4. Zaleca się aby zdający, wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.

5. Osoby dojeżdżające w miejscu odjazdów również zachowują wszystkie zasady bezpieczeństwa.

6. W dniu egzaminu zdający do szkoły i do sal egzaminacyjnych udają się zgodnie z planem (załącznik 1 i 2).

7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego:

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

2. PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 

Harmonogram:

16–18 czerwca 2020 r. przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

7–9 lipca 2020 r. przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w drugim terminie

31 lipca 2020 r. udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty oraz przekazanie przez

OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

31 lipca 2020 r. wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1. Plan wpuszczania uczniów w dniach 16 i 17 czerwca 2020r.

EGZAMIN Z J. POLSKIEGO I MATEMATYKI

Wejście A - wejście na Hol 1 – wchodzą uczniowie klas:

- 8E (18 uczniów bez dostosowań)

- 8D (17 uczniów bez dostosowań)

- 8C ( 4 uczniów 8C13 – 8C16)

 

Wejście B – wejście do Sali nr 1 – wchodzą uczniowie klas:

- 8A (19 uczniów bez dostosowań)

- 8C (6 uczniów 8C01 – 8C06)

 

Wejście C – wejście do Sali nr 2 - wchodzą uczniowie klas:

- 8B (21 uczniów bez dostosowań)

  • 8C (4 uczniów: 8C07, 8C09, 8C11, 8C12)

- uczniowie piszczący w odrębnych salach - 9 uczniów z dostosowaniami.

 

UWAGA!

Zgodnie z wytycznymi GIS egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w budynku szkoły przy ulicy Wałeckiej 49. Z tego powodu dokonano zmiany numeracji klas/sal w budynku przy ulicy Wałeckiej. Aby ułatwić uczniom dotarcie do właściwej sali oraz zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa sanitarnego prosimy o dokładne zapoznanie się ze zmianami:

Numer sali egzaminacyjnej zgłoszonej do OKE

Numer klasy przy ulicy Wałeckiej 49

Sala 1

Korytarz II piętro (chemia , fizyka)

Sala 2

Korytarz II piętro (matematyka)

Hol 1

Korytarz II piętro

Sala 13

Klasa 108 / parter

Sala 14

Klasa 107 / parter

Sala 20

Klasa 112 / parter

Sala 28

Klasa 117 / parter

 

 

 

  1. 2. Plan wpuszczania uczniów w dniu 18 czerwca 2020r. EGZAMIN Z J. ANGIELSKIEGO

Wejście A – wejście do:

- sal nr: 13, 14, 20, 26 - 9 uczniów z dostosowaniami

- sali 25 - 15 uczniów bez dostosowań (8A01 – 8A17)

- sali 16 - 14 uczniów bez dostosowań (8E01 – 8E16)

 

Wejście C wejście do:

- sali 27 - 15 uczniów bez dostosowań (8B01 – 8B16)

- sali 28 - 15 uczniów bez dostosowań ( 8E17 – 8E20) + ( 8D01 – 8D13)

 

Wejście B wejście do:

- sali 17 - 15 uczniów z bez dostosowań ( 8C01 – 8C16) + ( 8D19),

- sali 7 – 15 uczniów bez dostosowań ( 8A18 – 8A22 ) + (8B17 – 8B22) + (8D14 – 8D18)

 

 

UWAGA!

Zgodnie z wytycznymi GIS egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w budynku szkoły przy ulicy Wałeckiej 49. Z tego powodu dokonano zmiany numeracji klas/sal w budynku przy ulicy Wałeckiej. Aby ułatwić uczniom dotarcie do właściwej sali oraz zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa sanitarnego prosimy o dokładne zapoznanie się ze zmianami:

Numer sali egzaminacyjnej zgłoszonej do OKE

Numer klasy przy ulicy Wałeckiej 49

Sala 13

Klasa 108 / parter

Sala 14

Klasa 107 / parter

Sala 20

Klasa 112 / parter

Sala 26

Klasa 117 / parter

Sala 25

Klasa 222 / I piętro

Sala 27

Klasa 309 / II piętro

Sala 28

Klasa 304 / II piętro

Sala 16

Klasa 217 / I piętro

Sala 17

Klasa 312 / II piętro

Sala 7

Klasa 213 / I piętro

 

 

Egzamin ósmoklasisty - informacja dla rodziców

28 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje